ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1 – Definities


Sellink Juwelier betekent Juwelier Sellink VOF, gevestigd te Winterswijk onder KvK nr ;
Klant betekent de persoon met wie Sellink Juwelier een overeenkomst is aangegaan;
Consument betekent een klant die tevens een natuurlijk persoon is en als particulier optreedt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Sellink juwelier
Adres: Meddosestraat 53
Postcode: 7101CT Winterswijk
Telefoon +31 (0)543-512195
E-mailadres info@sellinkjuwelier.nl 

KvK-nummer: 08810009
BTW- nummer: 092676200B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van producten door of namens Sellink Juwelier. Tenzij Sellink Juwelier schriftelijk instemt met andere voorwaarden.

– Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten ontlenen voor toekomstige transacties.

– Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Sellink Juwelier gerechtigd de voorwaarden en prijzen te wijzigen.


Artikel 4 – Prijzen

– Alle prijzen vermeld op de website van Sellink Juwelier zijn inclusief 21% BTW.
– Als je meer dan één artikel bestelt, blijven de verzendkosten hetzelfde.
– Sellink Juwelier kan alle op de Sellink Juwelier website vermelde prijzen te allen tijde wijzigen.


Artikel 5 – Betaling

– De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod accepteert en voldoet aan de daaraan verbonden voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

– Sellink Juwelier biedt de volgende betaalmogelijkheden: IDEAL, Creditcard en overmaken op rekening voorafgaand aan verzending. 

Artikel 6 – Retourneren

– Wij doen er alles aan om je een perfect product te leveren, zodat je tevreden bent met je aankoop. Mocht je aankoop om welke reden dan ook niet naar wens zijn, dan kun je per mail contact met ons opnemen. Indien het product aan onze retourvoorwaarden voldoet, heb je de mogelijkheid om het product binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product te retourneren. Wij vergoeden de verzendkosten niet.

Stuur een e-mail naar info@sellinkjuwelier.nl om de retourzending door te geven en om het verzendadres op te vragen waarnaar je het pakket kunt verzenden.

Het artikel moet in originele staat zijn, zoals verkocht, zonder wijzigingen, schade of extra slijtage om in aanmerking te komen voor terugbetaling. Alle artikelen moeten worden terug gestuurd in hun originele verpakking. Op maat gemaakte artikelen (zoals verkleinde ringen) komen niet in aanmerking voor retournering. We vragen je vriendelijk om de reden van het retourneren van het product te omschrijven om ons te helpen onze service te verbeteren.

Wij dragen geen kosten voor het retourneren van je bestelling. Kosten en risico’s van het retourneren zijn voor de klant. Na ontvangst van het artikel krijg je bericht en storten we het aankoopbedrag binnen 10 dagen terug op je bankrekening.

Zodra wij de retourzending in goede orde hebben ontvangen, zullen wij de consument hiervan op de hoogte stellen en zal de terugbetaling binnen 10 dagen plaatsvinden.

De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding van zijn herroepingsrecht aan Sellink Juwelier te retourneren, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Tijdens de kijkperiode van 14 dagen dien je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en het pakket. Je zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

Indien de door Sellink Juwelier geleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst zijn geretourneerd, worden de artikelen als geaccepteerd beschouwd.Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

– Sellink Juwelier blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de consument volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Sellink Juwelier op grond van enige met Sellink Juwelier gesloten overeenkomst.

 – Tot die tijd kan Sellink Juwelier een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.

– Indien Sellink Juwelier een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en is Sellink Juwelier gerechtigd schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 8 – Levering

– Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sellink Juwelier heeft opgegeven.

– Binnen Nederland versturen wij onze bestellingen via Mikropakket. Een vezending is verzekerd en kost binnen Nederland € 9,95. Wij verzenden zendingen naar de België ook met Mikropakket .

– Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van het pakket veroorzaakt door Mikropakket.

– Wij verzenden de pakketten 2 keer per week op dinsdag en donderdag.

– Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden.

– Indien Sellink Juwelier binnen 7 dagen geen schriftelijke bezwaren heeft ontvangen, gaat Sellink Juwelier ervan uit haar verplichtingen volledig te hebben nagekomen.


Artikel 9 – Verpakking en verzending

– Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de consument dit door de expediteur of bezorger te laten aantekenen alvorens het product in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Sellink Juwelier niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.

– Indien de consument zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Sellink Juwelier te melden, bij gebreke waarvan Sellink Juwelier niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade.


Artikel 10 – Garantie

– De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.

– Na de 14 dagen bedenktijd geven wij 1 jaar garantie op de kwaliteit van het product. Mocht er zich in deze periode een probleem voordoen met het product, dan dient de consument een e-mail te sturen naar info@sellinkjuwelier.com. Samen met de consument komen we tot een oplossing. Als we bezig zijn met het repareren van het product, zullen we ervoor zorgen. Indien dit niet haalbaar is betalen wij de consument terug.

– De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de consument, evenals wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

– Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de door Sellink Juwelier geleverde producten is geheel voor eigen risico. Sellink Juwelier kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 11 – Klachten

– De consument dient een door Sellink Juwelier geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

– Indien een geleverd product niet beantwoordt aan de redelijke verwachting van de consument van de overeenkomst, dient de consument Sellink Juwelier hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na ontdekking van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.

– De consument zal daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek geven, zodat Sellink Juwelier in staat is adequaat te reageren.

– De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid

– Indien Sellink Juwelier aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

– Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 13 – Recht op ontbinding

– De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Sellink Juwelier toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien zijn bijzondere aard of ondergeschikt belang de ontbinding niet rechtvaardigt.

– Indien de nakoming van de verplichtingen door Sellink Juwelier niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Sellink Juwelier in verzuim is.

– Sellink Juwelier is gerechtigd de overeenkomst met de consument te ontbinden indien de consument zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Sellink Juwelier omstandigheden ter kennis komt die hem goede grond geven te vrezen dat de consument zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.

Artikel 14 – Kracht van de meerderheid

In geval van overmacht worden alle verplichtingen van Sellink Juwelier opgeschort. Indien de periode waarin de overmachtsituatie zich voordoet langer is dan twee maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. Van overmacht is (onder meer) sprake (in het geval bedoeld in lid 1) in geval van noodtoestand, verzuim en overmacht aan de zijde van leveranciers, storingen, stakingen, computervirussen, import/exportverboden, ongeacht of dit nu gebeurt bij Sellink Juwelier of haar leveranciers.

Artikel 15 – Wijziging algemene voorwaarden

Sellink Juwelier is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zijn te allen tijde mogelijk.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Privacy

Sellink Juwelier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de consument ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sellink Juwelier is de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Wij vinden het erg belangrijk om transparant te zijn over de verwerking daarvan. Bij het verzamelen van informatie via onze website hanteert Sellink Juwelier een strikt privacybeleid conform de nieuwe Nederlandse wetgeving.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om de bestelling te verwerken. Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres en betaalgegevens nodig. Uiteraard registreren, bewaren en verwerken wij je bestelling efficiënt en goed. Indien nodig zullen wij deze gegevens ook gebruiken voor de vervolggarantie. Om gebruik te kunnen maken van onze website en dienst hebben wij de volgende gegevens van je nodig: je naam, je adres, je e-mailadres, je telefoonnummer, je IP-adres en je betalingsgegevens. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Als je ervoor kiest om uw gegevens niet met ons te delen, kunnen wij je bestellingen/retouren niet leveren.

Ben je jonger dan zestien jaar? Dan kun je zonder toestemming van je ouders of voogd geen gebruik maken van onze website en diensten.

Jouw rechten:

– Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die we over je hebben. Je kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@sellinkjuwelier.nl.

– Je hebt het recht om correctie van jouw persoonlijke informatie te vragen wanneer deze onjuist is, inclusief het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke informatie te vragen.

– Je hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen direct marketing, inclusief profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.